کانگو

کودکان همراه با مادرانشان در غرب کابل
برای اولین بار، دو پناهجوی افریقایی علیه فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا به دادگاه عدالت اروپا شکایت کردند. عکس از ایماگو
بر بنیاد یافته های شورای پناهندگان ناروی، درگیری های مسلحانه سبب شده اند که تنها در دو ماه اخیر صدها هزار تن در جهان آواره شوند
مهاجران ساکن جزیره ساموس یونان
عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
ماکایابو نگانو، مهاجر ۴۴ساله از از کشور کنگو