کانگو

مهاجران ساکن جزیره ساموس یونان
عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
ماکایابو نگانو، مهاجر ۴۴ساله از از کشور کنگو