کرواسی

از سال ۲۰۱۸ تا به حال ۴۰ هزار مهاجر وارد بوسنیا شده اند
مهاجران در صربستان: پولیس کرواسیا از خشونت در برابر مهاجران کار می گیرد
بیشتر ساکنان کمپ وویجاک، مهاجران افغان و پاکستانی هستند. عکس از ژن فرانک
پناهجویان افغان در مرکز پذیرش "اداشیف سی در صربستان. عکس از ناصر احمدی
تصویر از آرشیف: مهاجران در کرواسیا
عکس از آرشیف: ٢۰ اکتوبر ٢۰١۵، رویترز.
عکس آرشیف: مهاجران هنگام عبور از  منطقه مرزی میان بوسنیا و کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
مهاجران در بوسنیا در حال پیشروی به سوی مرز کرواسیا
عکس آرشیف: سه مهاجر پاکستانی در یک خیمه بزرگ کمپ بیرا در بیهاچ. عکس از کلیر دوبوزی
در بیهاج، بوسنیا، بسیاری از مهاجران در خیابان ها می خوابند. عکس: IFRC
عکس از آرشیف/ پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را در مرز بازداشت کرد.
دو مهاجر در حال رفتن به سوی مرز کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی