کنیا

ظن فساد دامنگیر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شده است.