کیوبا

شهر کمنیتس در شرق آلمان شاهد تظاهرات گسترده اعتراض آمیز بود