گرجستان

اعضای پارلمان آلمان به قانون پیشنهادی مبنی بر شناسایی الجزایر، تونس، مراکش و گرجستان به عنوان کشورهای مبدأ رای مثبت دادند.
شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
پولیس در شهر دریسدن
رد تقاضای پناهندگی و اخراج پناهجویان گرجستانی و ارمنی به کشورهای شان تقریبا حتمی است.