یمن

کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت در یکی از ارودگاه مهاجرین.
یک مهاجر زن در کمپ موریا
عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان سوار بر یک قایق در بحیره مدیترانه.