دیدگاه

پناهندگان سوری در یونان. عکس از زهره بن سمره/ خبرگزاری رویترز
یک خانواده سوری هنگام رسیدن به مرز اتریش در سال ٢٠١٥. عکس از خبرگزاری رویترز
افزایش هزینه های کلیسای کاتولیک برای مهاجران
کتبخانه سیار کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان. عکس از محمد رضایی/ مهاجر نیوز
یک عضو ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان خواسته است که برای پذیرش پناهجویان نجات داده شده در مدیترانه، "برنامه پذیرش ایالتی" در نظر گرفته شود.
پناهجویان و آلمانی‌ها باهم گیتار می نوازند
گونتر بورکهاردت، رئیس سازمان حقوق بشری پرو ازول در آلمان.
رقم اصلی مهاجران در جمنازیوم ژان برنارد  به حدود ٣٠٠ نفر از جمله زنان تنها می رسد. عکس از مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران در کتابخانه علوم و صنعت پاری در پارک دو له ویلت. عکس از ان-دیاندرا لوارن/ مهاجر نیوز
روند ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
کمپ مهاجران در پورت دولاشاپل در شمال شرق پاریس. عکس از مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران در برابر پولیس یونان. خبرگزاری رویترز