امید زمانی، پناهجوی افغان

امید زمانی، پناهجوی افغان که در سال ۲۰۱۵ هنوز به سن قانونی نرسیده‌ بود، بدون همراه به آلمان آمد. امید علاقمند است که ستاره شبکه‌ اجتماعی یوتیوپ شود و برلین پایتخت آلمان این فرصت را برای او فراهم کرده است. این جوان افغان به این باور است که مهاجرت به آلمان ارزش تحمل زحمت‌هایش را دارد.

 

در همین زمینه