جودی پناهجوی سوریایی

جودی پناهجوی سوریایی در حال حاضر در وزارت انکشاف و همکاری‌های اقتصادی آلمان کار می‌کند. هرچند او از این‌که در آلمان آزادی و فرصت پیشرفت به دست آورده خرسند است، اما او از آنچه افزایش "عدم همدیگر پذیری دینی" عنوان می‌کند، شاکی است.

 

در همین زمینه