کاشف کاظمی ۲۷ ساله؛ مهاجر از پاره‌ چنار پاکستان

کاشف کاظمی از شمال پاکستان محلی که مکان طالبان و سایر گروه‌های تندرو می‌باشد، به آلمان آمده است. هرچند او می گوید از سه سال به این‌طرف که در آلمان زندگی می‌کند فعالیت‌های زیادی را انجام داده است، اما با آن‌هم در این کشور با سرنوشتی نامعلوم مواجه است.

 

در همین زمینه