عکس از دویچه وله/اریک شوایتزر، رئیس اتاق تجارت و صنایع آلمان.
عکس از دویچه وله/اریک شوایتزر، رئیس اتاق تجارت و صنایع آلمان.

اتاق تجارت و صنایع آلمان خواستار تسهیل روند مهاجرت کارگران حرفه‌یی به این کشور شده است. به بیان این نهاد، شصت درصد کارخانه‌های آلمانی معتقد اند که فقدان کارگران حرفه‌یی از چالش اساسی برای آنان پنداشته می‌شود.

بر بنیاد یافته‌های اتاق تجارت و صنایع آلمان، سالانه ۷۰۰ هزار نفر از مکاتب این کشور فارغ می‌شوند، اما شمار کسانی که در هر سال بازنشسته می‌شوند به یک میلیون تن می‌رسد. [در حال حاضر کسر سه صدهزاری میان این دو رقم دیده می‌شود].

این نهاد همچنان پیش‌بینی کرده است که در دو سال آینده تعداد بازنشسته‌گان به یک میلیون و دوصد هزار تن خواهد رسید، در حالی که رقم فارغ شوندگان بی تغییر می‌ماند.

اریک شوایتزر، رئیس اتاق تجارت و صنایع آلمان گفته است که مهاجرت سریع کارگران حرفه‌یی به این کشور نیاز اساسی دانسته می‌شود. شوایتزر در گفتگو با رادیوی آلمان (دویچلند فونک) روز یکشنبه گفت: «شصت درصد، همچنان بیش از نصف همه کارخانه‌های آلمانی می‌گویند که موضوع فقدان کارگران حرفه‌یی از موضوعات هسته‌یی شماره یک پنداشته می‌شود.»

رئیس اتاق تجارت و صنایع آلمان بیان نمود که احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی با سوسیال دموکرات آلمان قانون مهاجرت کارگران حرفه‌یی را در نظر دارند.

این مقام اتاق تجارت و صنایع آلمان در بخشی از سخنان خود علاوه کرد که از هر ده کارخانه، چهار فابریکه مجبور اند که درخواست‌ها را به دلیل کمبود کارگران حرفه‌یی رد کنند. او گفت: «این حد اکثر مجازات است که شما می‌توانید برای یک صاحب کار انجام بدهید.»


اریک شوایتزر در بخشی از سخنانش افزود که از چندین سال به این طرف، بیش از نیمی از شغل‌های جدید اضافی توسط کارگران حرفه‌یی خارجی پر می‌شوند. وی پیشنهاد کرد: «ما باید به این نتیجه برسیم که روند مهاجرت افراد مسلکی به آلمان باید از لحاظ بروکراسی به گونه چشمگیر ساده‌سازی گردد.» از منظر اریک، این تحول نباید تنها شامل حال دانشگاهیان گردد، بلکه روی کسانی تمرکز کند که از لحاظ مسلکی واجد شرایط کار اند.

نظر به اظهارات رئیس اتاق تجارت و صنایع آلمان، ادغام پناهجویان منتج به پیشرفت اقتصاد این کشور نیز خواهد شد. او خاطر نشان کرد که ۱۴ درصد فرصت‌های کارآموزی حرفه‌یی شرکت‌ها را پناهجویان به خود اختصاص داده اند و در دو سال آینده این رقم به سطح ۱۶ درصد افزایش را پیش بین است. در حال حاضر، بیش از ۲۰ هزار پناهجو سرگرم فراگیری دوره کارآموزی عملی در کارخانه‌های آلمان اند. این آگاه امور تاکید کرد که "ادغام موفق از طریق کار و کارآموزی صورت می‌گیرد."

 

در همین زمینه