پولیس مجارستان را در جریان بازداشت یک پناهجو نشان می‌دهد.
پولیس مجارستان را در جریان بازداشت یک پناهجو نشان می‌دهد.

کمیته ضد شکنجه شورای اروپا از برخورد خشونت آمیز پولیس مجارستان در جریان اخراج پناهجویان انتقاد کرده است. آنان وجود زخم، کبودی و نیش دندان سگ را در وجود پناهجویان تائید کرده اند.

کمیته ضد شکنجه شورای اروپا به تازگی، برخورد خشونت آمیز پولیس مجارستان در جریان اخراج پناهجویان را محکوم کرده است. یک گروه از آگاهان این کمیته در جریان یک سفر بازرسی شان در مرز میان مجارستان و صربستان دریافته اند که پولیس مجارستان پناهجویان بیشتر را پیش از اخراج از قلمرو این کشور در مرز، به وسیله میله (دنده)، مشت و اسپری مرچ، مورد آزار و اذیت قرار داده است. این کمیته، ارزیابی‌های خود را در گزارش روز سه شنبه این نهاد به نشر رسانده است.

بر بنیاد یافته‌های این هیئت بسیاری پناهجویان مورد حمله سگ‌های مربوط به اداره پولیس نیز قرار گرفته اند. یک داکتر بریتانیایی که عضو این هیئت بوده است، در وجود بسیاری پناهجویان آثار کبودی، زخم و نیش دندان سگ‌ها را مورد تائید قرار داده است.

حکومت مجارستان این گزارش را رد کرده افزود که این یافته‌ها مبتنی بر حقایق نیست. مجارستان همچنان گفته است که نسبت به "مسلکی بودن، این یک گزارش سیاسی" می‌باشد.

هیئت کمیته ضد شکنجه شورای اروپا در ماه اکتوبر سال گذشته، مناطق ترانزیت روسکه و تومپای مجارستان را که در نزدیکی مرز با صربستان موقعیت دارد، مورد ارزیابی قرار داد. گفته می‌شود که پناهجویان در این منطقه، در کانتینرها نگهداری می‌شدند. این آگاهان با پناهجویانی صحبت کرده بودند که به تازگی از مجارستان به صربستان اخراج شده بودند.

 

در همین زمینه