ایالت زاکسن آلمان پیشنهاد کرده است، پناهجویانی ک هویت شان مشخص نیست، برای مدتی در بازداشت نگهداری شوند.
ایالت زاکسن آلمان پیشنهاد کرده است، پناهجویانی ک هویت شان مشخص نیست، برای مدتی در بازداشت نگهداری شوند.

ایالت زاکسن آلمان در نظر دارد تا پناهجویانی که هویت شان مشخص نباشد را در بازداشت نگه دارد. اقداماتی آزمایشی به هدف عملی نمودن این برنامه در این ایالت آغاز شده است.

ایالت زاکسن آلمان مصمم است آن عده پناهجویانی که تابعیت و هویت شان مشخص نباشد را برای مدتی در بازداشت نگهدارد. این ایالت خواستار حمایت حکومت فدرال از این طرح شده است.

رونالد ولر، وزیر امور داخله ایالت زاکسن در گفت وگو با روزنامه "فراین پرسه" گفته که چنین افرادی تا زمانی که ارزیابی ها روی مشخص شدن هویت شان ادامه پیدا می کند، در بازداشت نگه داشته شوند.

در حالی که یک خط مشی عمومی در سراسر آلمان در این مورد هنوز وجود ندارد، اما این مقام ایالت زاکسن خواسته که طرح مذکور در قانون اقامت آلمان گنجانده شود.

این وزارت اشاره می کند که در حال حاضر، پیش نویس دستورالعمل پذیرش در اروپا چنین مقرراتی را در نظر دارد؛ ولی این امکانات تا به حال از سوی دولت فدرال در قانون این کشور اعمال نشده است. رولاند ولر گفت: »ما به چنین روشی نیاز داریم تا بتوانیم در برابر فریبکاری در مراحل پناهندگی به گونه موثر اقدام نماییم.»

به بیان ولر، حکومت فدرال نباید ایالت ها را در این بخش تنها بگذارد، بلکه یک اساس قانونی را مرتبط به این موضوع باید ایجاد کند.

وزیر داخله ایالت زاکسن هم گفته که بسیاری قضیه های اخراج به دلیل اجرای روش تشخیص دقیق به تعویق افتاده و پناهجویان در جریان این بررسی خود را همواره از چشم اداره های مسئول مخفی کرده ند. به نظر ولر نگهداری چنین افرادی در بازداشت می تواند از ناپدید شدن آنان جلوگیری کند.

در گزارش روزنامه "فراین پرسه" آمده است که این تقاضای وزیر داخله ایالت زاکسن با اشاره به حمله مرگبار شهر کیمنتس، صورت گرفته است.

در این حمله، یک جوان ۲۲ ساله عراقی مدارک جعلی را در جریان درخواست پناهندگی اش ارائه کرده بود. این جوان از روز سه شنبه گذشته تا به حال به عنوان مظنون اصلی این قضیه دانسته شده و در بازداشت به سر می برد.

یافته های اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال نشان می دهد که مدارک ارائه شده این فرد "کاملاً جعلی" بوده است.  گفته می شود که مظنونان فراری دیگر در قضیه کیمنتس هم نام های مستعار را در رسانه های اجتماعی به کار برده بودند.


 

در همین زمینه