بیش از چهارصد مهاجر و پناهجو، دوره آموزش حرفه‌یی را در بخش پرستاری در سویس تکمیل کردند.
بیش از چهارصد مهاجر و پناهجو، دوره آموزش حرفه‌یی را در بخش پرستاری در سویس تکمیل کردند.

بیش از ۴۰۰ پناهجو و مهاجر برنامه آموزش حرفه‌یی را در بخش پرستاری، در سویس موفقانه به پایان رساندند. بیش از ۹۰ درصد این افراد پس از فراغت صاحب کار شده اند.

از میان ۶۱۶ مهاجر و پناهجویی که در برنامه آموزش حرفه‌یی در بخش دستیار پرستار در سویس شرکت کرده بودند، ۴۴۴ تن آنان به گونه موفقانه این دوره را سپری کردند. شمار بیشتر دیگر آنان، هنوز این دوره آموزشی را به پیش می‌برند.

سازمان صلیب سرخ هم در بخش فراگیری زبان سویسی، مشورت‌دهی و جستجوی فرصت‌های کارآموزی، این پناهجویان را در جریان پیشبرد دوره تحصیلی همکاری کرده است. همکاری این سازمان در هماهنگی با اداره مهاجرت سویس انجام می‌شود. این پروژه مشترک که از سه سال به این طرف جریان دارد، توانسته است که روند ورود پناهجویان و مهاجرین را به بازار کار این کشور تسهیل کند.

گفته می‌شود که میزان ترک کردن شرکت کنندگان از این دوره آموزشی بسیار ناچیز بوده است. حدود ۹۰ درصد از این فارغین توانسته اند که پس از تکمیل دوره آموزشی صاحب کار شوند.

شرکای این پروژه در نظر دارند که این برنامه را همه ساله به پیش ببرند و صدها پناهنده و پناهجوی دیگر را در این بخش مورد حمایت قرار بدهند.


 

در همین زمینه