کنترول مرز میان اتریش و آلمان

آلمان در ماه اکتوبر تصمیم گرفت که کنترول مرز این کشور با اتریش را برای شش ماه دیگر تمدید کند. از جنوری تا سپتمبر ۲۰۱۸ پولیس آلمان ۷۸۰۰ قضیه ورود غیرقانونی از مرز اتریش را ثبت کرده است.

 

در همین زمینه