کودکان پناهجو در یک مکتب آلمان
کودکان پناهجو در یک مکتب آلمان

سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد "یونسکو" در گزارشی تازه گفته است که باید کار بیشتری برای آموزش کودکان مهاجران صورت بگیرد. این سازمان از کشورها خواست شرایط بهتری را در سیستم ملی آموزشی شان برای آموزش کودکان مهاجر فراهم کنند.

 سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد این گزارش خود را روز سه شنبه در برلین پایتخت آلمان نشر کرد.

در این گزارش آمده که دسترسی بهتر مهاجران به شرایط آموزشی و آموزش با کیفیت، هم به تازه واردان و هم به کشور میزبان شان کمک می کند.

آودری آزولی، رئیس این سازمان گفت که "وقتی آموزش مهاجران و پناهندگان نادیده گرفته می شود، همه بازنده هستند؛ چراکه آموزش و پرورش کلید انعطاف و انسجام است".

وی افزود که نیمی از آوارگان در جهان زیر ۱۸ سال عمر دارند و بسیاری از کشورها آنان را شامل سیستم ملی آموزشی شان نمی سازند و یا دسترسی شان را به شرایط آموزشی محدود می کنند.

گزارش سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد به این اشاره می کند که کشورهای با درآمد کم و یا متوسط ۸۹ درصد از مهاجران را میزبانی می کنند و فاقد بودجه کافی برای حمایت از سیستم آموزشی برای مهاجران می باشند.

این سازمان از کشورهای کمک دهنده در سطح جهان خواست تا سهیمه شان را تامین کنند و اطمینان دهند که حمایت مالی درازمدتی از برنامه های آموزشی برای مهاجران خواهند داشت.

حق آموزش از جمله حقوق بنیادی بشری است که باید همواره رعایت گردد.

حق آموزش انسان ها در اسناد بین المللی و قوانین داخلی اکثر کشورهای جهان مورد احترام قرار گرفته است.

در منشور بین المللی حقوق بشر گفته شده که تمام افراد بشر در برخورداری از این حق برابر و مساوی‏ اند و نباید مورد تبعیض قرار گیرند.

دولت ها براساس قوانین پذیرفته شده بین المللی و قوانین داخلی خودشان مکلف هستند تا حق آموزش و پرورش برابر را برای همه فراهم کنند تا باعث رشد و کمال بشریت گردند.

 

در همین زمینه