انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان اعطای جایزه ملی ادغام.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان بر اهمیت نقش زنان در تلاشها برای ادغام مهاجران و آوارگان تاکید کرد و گفت، آنها در روند «تثبیت جایگاه خانوادهها در جامعه و فرهنگ ما» نقش پررنگی دارند.

مرکل در جشنی که روز چهارشنبه در برلین به مراسم چهلمین سالگرد ایجاد مسند کارگزار حکومت برای مهاجرت، آوارگان و ادغام برگزار شده بود، بر «نقش تعیین کننده» زنان و مادران تاکید کرد و گفت، آنها زبان مادری، ارزش ها و تجربیات شان را به فرزندانشان منتقل می کنند.

صدراعظم آلمان افزود، زنان در روند «تثبیت جایگاه خانواده ها در جامعه و فرهنگ ما» نقش پررنگی دارند. 

مرکل در ادامه سخنانش افزود: «سرمایهگذاری در آموزش و ادغام زنان باعث میشود که آنها از آموختههایشان در خانواده و محیط زندگی استفاده کرده و به این ترتیب به گسترش این اطلاعات کمک کنند». به این خاطر «رسیدگی هدفمندانه» به زنان از خانوادههای مهاجران و زنان آواره «اقدامی است بسیار عاقلانه».

صدراعظم آلمان  در سخنرانی اش به وضعیت دشوار زنانی اشاره کرد که اغلب «باید در دو جبهه علیه محرومیت مبارزه کنند».

به گفته مرکل، مسئولیت خانواده و کارهای خانه اغلب بر دوش آنها است و شرکت در کورسهای ادغام یا یادگیری یک حرفه برای آنها دشوار است. به این خاطر باید امکانات سرپرستی از کودکان را گسترش داد.

اکثر شاگردان مکتب شایق گرفتن عکس سلفی با مرکل بودند 

صدراعظم آلمان در ادامه گفت، به این خاطر باید برای افزایش فرصتهای کاری برای زنان تلاش کرد و شرایط لازم را برای زنان ایجاد کرد تا آنها بتوانند هم به خانوادهشان رسیدگی کنند و هم در بازار کار ادغام شوند. اما این اقدام زمانی تحققپذیر است «که پدران بیشتر از گذشته به مسئولیتهای خانوادگیشان توجه کنند». 

صدراعظم آلمان افزود، حکومت میتواند «برای هموار کردن راه دشوار ادغام» کمک کند، «اما البته هرکسی باید (مستقلانه) این مسیر را طی کند».

مرکل افزود، ادغام «دستاوردهای آن هایی است که به نزد ما آمده اند و نتیجه تلاشهای آن هایی است که از آمدنشان به این جا مدت بیشتری میگذرد». او ادامه داد: «ادغام بیشتر به حس اجتماعی نیاز دارد تا لجاجت و سرسختی، به آینده نگری به جای فکر محدود و به ذهن باز به جای دوری جستن از یکدیگر». در این جا صدراعظم آلمان از اشخاصی که به طور رضاکارانه به مهاجران کمک می کنند، سپاسگزاری کرد. 

مرکل براین تاکید کرد که برای ایجاد شرایط ادغام کارهای زیادی انجام شده است، اما «هنوز هم کارهای زیادی را باید انجام داد». او افزود، هنوز هم مسئولان و کارفرمایان در مورد مدارک تحصیلی (مهاجران) تفاوت قائل می شوند. هنوز هم «متاسفانه» نام متقاضی کار در تصمیم کارفرما نقش دارد. به این خاطر مرکل حاضران را دعوت کرد «که آستین بالا بزنند و این راه را ادامه دهند». 

 

در همین زمینه