مهاجران ساکن جزیره ساموس یونان

سازمان موسوم به "رضاکاران ساموس" در این جزیره به پناهجویان کورس‌های زبان، آموزش موسیقی، برک دانس و سایر مهارت‌ها را راه اندازی کرده است. مسئولان این سازمان می‌گویند آنان به پناهجویان فرصت استفاده بهتر از وقت را فراهم می‌کنند تا خودشان را سرگرم ساخته و حداقل برای مدت کوتاهی به دشوارهای ناشی از مهاجرت فکر نکنند.

 

در همین زمینه