مهاجران در جزیره خیوس یونان

شماری از مهاجران افغان ساکن مرکزپذیرش در جزیره خیوس یونان، از شرایط موجود در این مرکز شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند در کنار مشکلات بهداشتی و اجتماعی در این اردوگاه، با مشکل بی سرنوشتی نیز مواجه‌اند.

 

در همین زمینه