عثمان نوری، پناهجوی جوان افغان، توانسته در حرفه قبلی‌اش یعنی رنگمالی موتر در آلمان مصروف کارآموزی شود. عکس از ویدئوی دویچه وله
عثمان نوری، پناهجوی جوان افغان، توانسته در حرفه قبلی‌اش یعنی رنگمالی موتر در آلمان مصروف کارآموزی شود. عکس از ویدئوی دویچه وله

برای پناهجویان تازه وارد به آلمان، کار و کارآموزی بهترین راه برای ادغام در جامعه است. شماری از پناهجویان این امکان و فرصت را دارند تا حرفه‌ای را که در کشور خود فرا گرفته اند، در آلمان نیز ادامه بدهند، اما نیاز به یک دوره کارآموزی می‌رود. عثمان نوری، پناهجوی جوان افغان، توانسته در حرفه قبلی‌اش یعنی رنگمالی موترها در آلمان مصروف کارآموزی شود. رسانه همکار ما (دویچه وله) در این مورد گزارشی را تهیه کرده است.

 

در همین زمینه