روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
روند ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.

براساس مطالعات اخیرسازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مهاجران دستاوردهای خوبی درعرصه اشتغال وتحصیل در آلمان داشته اند. این سازمان برنامه های ادغام خارجی ها در آلمان را مؤفقانه خوانده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه "پیشرفت های قابل توجهی" را در ادغام مهاجران در آلمان تشخیص کرده است. این سازمان با معرفی پژوهش اخیر خویش در برلین، گفته است که به ویژه در عرصه های آموزشی در مکاتب و در بخش های کار و اشتغال وضعیت مهاجران بهبود یافته است؛ با آنهم مهاجرانی با سطح پایین تحصیلات با چالش مواجه اند. توماس لیبیش، یک تن از کارشناسان این سازمان گفته است که "دریافت های بنیادی در قبال آلمان خیلی مثبت بوده است. "

بنا بر گزارش سازمان مذکور، رقم افراد شاغل در میان مهاجران در مقایسه به ۱۰ سال قبل حدود هشت درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، ارقام مذکور نشان می دهند که شکاف اشتغال میان آلمانی ها و مهاجران در آلمان روز تا روز کوچکتر می شود.

بهبود در توانمندی های خواندن و نوشتن

در قسمت توانمندی های درسی، فرزندان مهاجران نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. بررسی های موسوم به "پیزا" در قسمت توانمندی های خواندن و نوشتن مهاجران در میان سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ ، یعنی قبل از ورود بیش از یک میلیون مهاجر در سال ۲۰۱۵، ۵۰ پاینت بهبود را نشان می دهد.این رقم بهبود خیلی برازنده ای را در مقایسه به همصنفی های آلمانی آنان که پیشینه مهاجرت ندارند، نشان می دهد.

اما براساس این گزارش "شکاف تنها در میان تحصیل یافتگان با مدارک عالی کمتر است، اما در قسمت درجه تحصیلات پایین، در آلمان مثل سابق هنوز هم خلاءهای زیادی وجود دارند، به ویژه در قسمت فرزندان مهاجرانی که نهایتاً مؤفق به کسب مدرک متوسطه در آلمان می شوند."

ویدمن ماوتس: اشتغال تعداد بیشتر مهاجران در پست های خدمات عامه

براساس آزمون های «پیزا» اکثریت فرزندان مهاجران در آلمان هنوز هم نتوانسته اند تا مدرک فراغت از مکتب عالی (ابیتور) بگیرند و یا دوره آموزش مسلکی را موفقانه به پایان برسانند. در این عرصه، در جایگاه ضعیف تری نسبت به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا قرار دارد.

درهمین ارتباط اکنون انـِتهِ ویدمن ماوتس وزیر امور مهاجران آلمان به این نظر است که آلمان باید در قسمت تصدیق مدارک مهاجران تجدید نظر کند. او می گوید: "ما باید در بخش به رسمیت شناختن مدارک شغلی مهاجران بهبودی بیاوریم و زنان را بیشتر حمایت کنیم تا از حقوق خود آگاهی یابند." او افزود: "حمایت در قسمت آموزش زبان از ابتداء خیلی مهم است تا به این ترتیب اطفال بتوانند از امکانات عادلانه مستفید شوند."

مهاجران کمتر در انزوا قرار دارند

علاوه بر این، فقط نزدیک به ۱۱ درصد مهاجران در آلمان گفته اند که به دلیل پیشینه مهاجرت، رنگ پوست و یا دین، مورد تبعیض قرار گرفته اند. این درحالیست که ده سال قبل، حدود ۱۵ درصد از تبعیض سخن گفته بودند.

لیبیش در این ارتباط گفت: "این نتیجه برای خیلی ها غیرمنتظره است، اما واقعاً به تناسب کشورهای دیگری که در آنها تبعیض آشکار صورت می گیرد، آلمان در حد میانه قرار دارد."

افزون بر این مهاجران در آلمان به تناسب ده سال قبل بیشتر مطرح اند، و آنهم به گفته لیبیش مهاجران در کل، نه پناهجویان.

براساس مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۷ مجموعاَ ۱۳ میلیون نفر متولد در خارج از آلمان در این کشور زندگی می کرده اند. این رقم ۱۶ درصد کل جمعیت آلمان را تشکیل می دهد.

دویچه وله

 

در همین زمینه