سازمان جهانی بهداشت از کشورهای اروپایی می‌خواهد که به وضعیت بهداشتی پناهجویان و مهاجرین رسیدگی بهتر کنند.
سازمان جهانی بهداشت از کشورهای اروپایی می‌خواهد که به وضعیت بهداشتی پناهجویان و مهاجرین رسیدگی بهتر کنند.

سازمان جهانی صحت از کشورهای اروپایی خواست که به مراقبت‌های صحی از پناهجویان توجه بیشتر کنند. بر اساس گزارش این سازمان، کودکان پناهجو نسبت به شهروندان اصلی کشور میزبان، اغلب در معرض اضافه وزنی و بیماری روانی قرار می‌گیرند.

سازمان جهانی صحت (WHO) به تازگی گفته است که به مسایل درمانی و بهداشتی پناهجویان در کشورهای اروپایی باید توجه جدی صورت بگیرد. سانتینو سیفیرینو، مسئول این سازمان برای مهاجرت و صحت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود: «مهمتر از همه، در دسترسی به مراقبت‌های اولیه باید تفاوت از میان برداشته شود.»

یک گزارش سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که دسترسی به مراقبت‌های صحی پناهجویان و مهاجرین، وابسته به چگونگی وضعیت اقامت و کشورهای میزبان شان می‌باشد.»

بر اساس یافته‌های این سازمان، پناهجویان در پانزده کشور همانند شهروندان اصلی آن از مراقبت‌های صحی برخواردار اند. این سازمان جهانی مدعی است که پناهجویان و مهاجرین به دلیل شیوه زندگی شان مبنی بر عدم تحرک، تغذیه نامناسب و فقر به مریضی های مزمن گرفتار می‌شوند.

گزارش سازمان جهانی صحت همچنان می‌رساند که کودکان پناهجوی نسبت به شهروندان اصلی کشور میزبان، اغلب در معرض اضافه وزنی و بیماری های روانی قرار می‌گیرند.


 

در همین زمینه