پلیس دریایی فرانسه هنگام گزمه در بندر بولوین سورمر در شمال فرانسه، ١١ جنوری ٢٠١٩. عکس از پاسکال روسینیول، رویترز
پلیس دریایی فرانسه هنگام گزمه در بندر بولوین سورمر در شمال فرانسه، ١١ جنوری ٢٠١٩. عکس از پاسکال روسینیول، رویترز

چهار قاچاقبر انسان از جمله دو افغان در مواردی جداگانه، به جرم انتقال مهاجران از فرانسه به انگلستان به دوره‌های مختلف زندان محکوم شدند.

روز دوشنبه این هفته سه قاچاقبر از جمله دو افغان از سوی دادگاه "بولوین سورمر در شمال فرانسه" به جرم انتقال ١١ مهاجر در شب ٢١ بر ٢٢ نومبر سال ٢٠١٨ و رها کردن این مهاجران در دریای مانش محکوم شناخته شدند.

دادگاه نجیب اله ر. قاچاقبر ٢٦ ساله افغان را به اتهام رهبری گروه به ٣ سال زندان، جاهد ج،٣٠ ساله، قاچاقبر دیگر افغان را به ٢ سال و شش ماه و مصطفی ا، یک بریتانیایی افغان تبار و متولد کابل را به ٢ سال زندان قطعی محکوم کرد. این هر سه نفر برای مدت ١٠ سال از ورود به قلمرو فرانسه نیز محروم  شدند.

مهاجران انتقال داده شده توسط این سه قاچاقبر هنگامی خواستار کمک شدند که در یک کشتی کوچک بدون موتور در کانال مانش سرگردان بودند. آن‌ها بعدتر گفتند که قاچاقبران سوار بر یک کشتی دیگر، کشتی لاستیکی مهاجران را با ریسمان به دنبال خود می‌کشیدند. بعد از سپری شدن نیم ساعت، قاچاقبران ریسمان را بریدند و کشتی مهاجران را با چهار پارو و تنها ٧ واسکت نجات برای یازده نفر، در آب به حال خود رها کردند و ناپدید شدند.

پلیس در جریان تحقیقات و به کمک شنودهای تیلفونی موفق شد هر سه قاچاقبر را ردیابی و دستگیر کند.

دو سال زندان برای یک راننده بلغاریایی

در یک مورد دیگر، یک قاچاقبر بلغاریایی ٣٠ ساله به جرم انتقال مهاجران در یک کامیون از سوی دادگاه " شیربورگ" به ٢ سال زندان محکوم شد.

این فرد روز ١٦ جنوری هنگامی دستگیر شد که می‌خواست ١٠ مهاجر ویتنامی را- که در یک مخفیگاه جاسازی شده در کامیون پنهان کرده بود- به انگلستان انتقال دهد.

محکوم که در بلغاریا یک کارگاه ترمیم موتر دارد در دادگاه گفت که یک راننده تکسی در بلغاریا به او پیشنهاد کرده بود در بدل ٥٠٠ یورو، کامیون را برای ترمیم از انگلستان به منطقه نرماندی در فرانسه انتقال دهد.

او که در بلغاریا نیز دوسیه دارد هنگام برگشت به انگلستان و انتقال مهاجران ویتنامی در کامیون، در مرز فرانسه دستگیر شد.


 

در همین زمینه