وزارت داخله می‌خواهد که برگه تحمل را برای گروهی مشخص از پناهجویان رد شده ندهد.
وزارت داخله می‌خواهد که برگه تحمل را برای گروهی مشخص از پناهجویان رد شده ندهد.

وزارت داخله فدرال آلمان در نظر دارد که برگه دولدونگ را برای برخی پناهجویان که در معرض اخراج قرار دارند، ندهد.

وزارت داخله فدرال آلمان به رهبری هورست زیهوفر گفته است که این وزارت برگه دولدونگ را از شماری پناهجویان مشخص که در معرض اخراج از این کشور قرار دارند، پس خواهد گرفت. این مطلب را روزنامه "ولت" به نقل از پیشنویس "قانون دوم برای عملی نمودن بهتر اخراج پناهجویان" بیان کرده است. این قانون از سوی وزارت داخله آلمان تدوین شده است.

در بخشی از این طرح آمده است: «کسانی که تلاش می‌کنند مانع اخراج شان گردند، به طور مثال در مورد هویت و ملیت خود ادارات مسئول را فریب می‌دهند و یا در جریان تهیه و تدارک پاسپورت برای شان به گونه کافی سهم نمی‌گیرند، نمی‌تواند برگه تحمل را در آینده بدست آورند.»

در چنین موارد، اداره‌های مسئول تنها درخواست اخراج را برای افراد نامبرده صادر می‌کنند و برگه تحمل از آنان گرفته خواهد شد. پناهجویان رد شده‌ای که "برگه مکلف به ترک خاک آلمان" را بدست آورند، از مزایای ادغام و اقامت برخوردار نمی‌شوند.


 

در همین زمینه