فیروز کیانی، پناهجوی جوان افغان هنگام آموزش حرفوی در یکی از هوتل‌های آلمانی. عکس ویدئوی از امان الله جواد/ مهاجر نیوز
فیروز کیانی، پناهجوی جوان افغان هنگام آموزش حرفوی در یکی از هوتل‌های آلمانی. عکس ویدئوی از امان الله جواد/ مهاجر نیوز

کارآموزی برای پناهجویان در آلمان هم راهی برای ادغام بهتر در جامعه و بازار کار است و هم تضمینی برای کاریابی در آینده. در سال‌های پسین شمار زیادی از پناهجویان توانسته اند که در بازار کار این کشور جای پا باز کنند. اما پروسه به چه شکلی پیش می‌رود؟ فیروز کیانی، پناهجوی جوان افغان که آموزش حرفوی (اوسبیلدونگ) را می‌گذراند، در گفتگو با مهاجر نیوز، گوشه‌ای از تجارب خود را بازگو می‌کند.
 

در همین زمینه