محکمه محلی "تیرگارتن" آلمان یک خانم و شوهرش را در پیوند به انقتال غیرقانونی کودکان از یونان به آلمان به بیش از یک و نیم سال زندان محکوم کرد.
محکمه محلی "تیرگارتن" آلمان یک خانم و شوهرش را در پیوند به انقتال غیرقانونی کودکان از یونان به آلمان به بیش از یک و نیم سال زندان محکوم کرد.

یک محکمه محلی در برلین، خانم و شوهری را در پیوند به انتقال غیرقانونی کودکان از یونان به آلمان به بیش از یک و نیم سال زندان محکوم کرد.

یک خانم و شوهر متهم شده اند که شماری از کودکان را از یونان به آلمان گویا قاچاق کرده اند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این جفت، کودکان را با استفاده از پاسپورت طفل هفت سال شان انتقال می‌داده اند. در بخشی از گزارش این خبرگزاری آمده است که این دو تن در بدل انتقال هر کودک مبلغ ۱۵۰۰ یورو را از افرادی که تا هنوز هویت شان مشخص نشده است، دریافت می‌کرده اند.

گفته می‌شود که از ماه نومبر سال گذشته تا جنوری امسال، آنان چهار کودک را با استفاده از همین روش وارد آلمان کرده اند. در مورد هویت این کودکان معلومات دقیق در دست نیست، اما طفل پنجمی که در هنگام انتقال شناسایی شده، یک افغان می‌باشد.

یکی از سخنگویان دادگاه محلی "تیرگارتن" برلین روز چهارشنبه گذشته گفت که این دو تن به یک سال و هفت ماه زندان محکوم شده اند.


 

در همین زمینه