عکس از آرشیف/ وزارت داخله فدرال می‌گوید که رقم کسانی که در آزمون زبان آلمانی کورس ادغام ناکام می‌شوند، در حال افزایش است.
عکس از آرشیف/ وزارت داخله فدرال می‌گوید که رقم کسانی که در آزمون زبان آلمانی کورس ادغام ناکام می‌شوند، در حال افزایش است.

رقم پناهجویانی که در آزمون زبان آلمانی کورس ادغام موفق نمی‌شوند، به گونه دوامدار در حال افزایش است. در عین زمان، انتقادهای زیادی از کیفیت این کورس‌های زبان نیز وجود دارد.

روزنامه "نویه اوسنابروکر" گزارش داده است که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، رقم پناهجویانی که در آزمون زبان آلمانی کورس های ادغام ناکام می‌شوند، همواره در حال افزایش است. وزارت داخله فدرال آلمان این معلومات را در پاسخ به درخواست "حزب بدیل برای آلمان" ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۶ رقم شرکت کنندگان در این برنامه حدود ۱۴۸ هزار و ۱۷۰ تن بود که از این میان ۵۵ هزار و ۹۸۲ تن (۳۷.۸) نتوانستند که امتحان سطح (B1) را موفقانه سپری کنند.

در سال ۲۰۱۷، آمار شرکت کنندگان به ۲۳۸ هزار و ۸۰۷ تن رسید که از این میان ۱۱۵ هزار و ۴۳۲ نفر آنان (۴۸.۳) باز هم نتوانستند از این امتحان موفقانه بیرون شوند.

در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است، در سال گذشته ۱۷۲هزار و ۴۷۱ تن در این برنامه آموزشی زبان شرکت کردند که بیش از ۵۱ درصد آنان نتوانسته آزمون (B1) را موفقانه سپری کنند.

سخنگوی وزارت داخله فدرال آلمان به روزنامه یادشده گفته است که از نقطه نظر قانون اقامت، گرفتن سند (B1) به مفهوم به سر رساندن موفقانه کورس ادغام می‌باشد.

بر اساس این گزارش، حتی در میان کسانی که برای بار دوم در این کورس ها شرکت کرده اند، شمار کسانی که نتوانسته اند در امتحان B1 کامیاب شوند، بالا است. بر بنیاد معلومات وزارت داخله فدرال، در سال ۲۰۱۶ رقم این افراد به ۶۳.۲ درصد می‌رسید. این آمار در سال ۲۰۱۷ به ۶۵.۷ درصد و در سال گذشته به ۷۰.۲۱۸ درصد رسیده بود.

رسانه نامبرده همچنان یادآور شده است که همه شرکت کنندگان تنها در آزمون (B1) ناکام نمی‌شوند، بلکه شماری از آنان در این آزمون سهم نمی‌گیرند و بسیاری نمی‌توانند که خود را به سطح (A2) که پایین‌تر از (B1) است، برسانند.

در سطح (B1) از زبان آموزان این انتظار می‌رود که دست کم نکات اصلی و مفهوم کلی اظهارات و صحبت‌های آلمانی را درک کنند و در حد قابل قبولی افهام و تفهیم نمایند.

aj/af(AFP)


 

در همین زمینه