پارلمان اتریش با تصویب یک قانون در نظر دارد که کمک اجتماعی برای خارجیان را کاهش بدهد.
پارلمان اتریش با تصویب یک قانون در نظر دارد که کمک اجتماعی برای خارجیان را کاهش بدهد.

خارجیان و خانواده‌های بزرگ با کاهش کمک‌های اجتماعی در اتریش روبرو می‌شوند. افرادی که زبان آلمانی را در سطح متوسط یا انگلیسی را در سطح بهتر ندانند هم از این قانون متاثر می‌شوند.

احزاب حاکم جناح راست اتریش قانونی را در خصوص کاهش کمک‌های اجتماعی برای خارجیان به ویژه والدینی که کودکان بیشتر دارند، روز پنجشنبه گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسانید.

حد اقل میزان کمک اجتماعی در هر ماه ۸۸۵ یورو می‌باشد، اما خارجیانی که نتوانند پس از ماه جون امسال مدرک زبان آلمانی را در سطح متوسط یا انگلیسی را در سطح پیشرفته ارایه کنند، ۳۰۰ یورو کم‌تر به دست خواهند آورد.

در بخشی از این قانون تصریح شده است که کمک‌ رفاه اجتماعی برای والدینی که بیش از دو طفل دارند مانند گذشته نخواهد بود. والدین می‌توانند برای طفل اول ۲۲۱ یورو، برای کودک دوم ۱۳۳ یورو و برای اطفال بعدی تنها ۴۴ یورو در ماه به دست آورند.

این قانون نسبت به همه، مهاجرین را بیشتر متاثر می‌کند چون آنان در تناسب به اتریشی‌ها کودکان بیشتر دارند.

داگمار بیلاکویتچ، عضو جناح آزادی راست افراطی در پارلمان گفت: «افزایش در شهروندان خارجی که کمک رفاه اجتماعی کمتر به دست می‌آورند [...] باید به نفع اتریشی‌های نیازمند هزینه شود.»

اگست ووگینگر، رئیس گروه پارلمانی حزب راست میانه مردم اظهار کرد: «زبان آلمانی یکی از نیازهای کلیدی برای ادغام در بازار کار و عملکرد جامعه است.»

بر بنیاد جدیدترین آمار رسمی، به طور میانگین از ۲۳۹ هزار نفری که در سال ۲۰۱۷ کمک رفاه اجتماعی دریافت می‌کردند، نزدیک به نیمی از آنان را خارجیان و یک سوم شان را مهاجرین تشکیل می‌دادند.

جناح سیاسی چپ و اپوزسیون لیبرال این این کشور با انتقاد از این اقدام گفته اند که این اصلاحات رفاهی، سبب قطب بندی اجتماعی و افزایش فقر در جامعه خواهد شد.

پامیلا ریندی واگنر، رئیس حزب سوسیال دموکرات این کشور افزود: «این اعتقاد ماست که سیاستمداران نباید نام گروه مشخصی از مردم را بد کنند». 


 

در همین زمینه