نماگرفت صفحه سیماد و تیتر گزارش این نهاد در مورد قانون دوبلین به زبان فرانسه.
نماگرفت صفحه سیماد و تیتر گزارش این نهاد در مورد قانون دوبلین به زبان فرانسه.

نهاد سیماد اخیراً سیستم پناهندگی در اروپا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که این سیستم مانند یک ماشین جهنمی تبدیل کابوس مهاجران شده است. نهاد سیماد گزارشی را منتشر ساخته است و در این گزارش فرانسه و برخورد این کشور با پناهجویان را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

بر بنیاد خبرگزاری فرانسه، نهاد غیر دولتی سیماد اخیراً یک گزارش ۶۰ صفحه‌ای را در مورد قانون دوبلین منتشر کرده است. این گزارش به  جزئیات نحوه کاربرد قانون دوبلین پرداخته و توضیح می‌دهد که این قانون کار درخواست پناهندگی مهاجران را به صورت نامعقول دشوار ساخته است. بر اساس این گزارش، قوانین اروپا متقاضیان پناهندگی را مورد سوء ظن مداوم قرار می‌دهد.

طبق قانون دوبلین، یک کشور اروپایی می‌تواند متقاضیان درخواست پناهندگی را به کشور دیگر اروپایی که آن‌ها در آن‌جا نیز درخواست داده اند بفرستد. اما این پروسه پیچیده است و بین شش تا هجده ما طول می‌کشد و در نهایت تعداد اندکی از یک کشور به کشور دیگر در اروپا فرستاده می‌شوند.  

بر بنیاد گزارش سیماد، متقاضیان پناهندگی در تمام طول مدت زمانی که برای پروسه دوبلین در نظر گرفته شده است، در شرایط بد اجتماعی و روحی ــ فشار روحی به دلیل ترس از اخراج از اروپا ــ به سر می‌برند.

نهاد سیماد می‌پرسد: «چرا چنین سیستم پیچیده و پرهزینه را باید نگه داشت؟» تنها جوابی که تا کنون این نهاد دریافت کرده است این است که هدف مهاجران دست از دادن درخواست پناهندگی بردارند و به نا امیدی برسند.

نهاد غیر دولتی سیماد به مقرارت سختگیرانه در فرانسه اشاره کرده و نویسد که این کشور قانون دوبلین را در برابر متقاضیان پناهندگی اعمال می‌کند و در نهایت فقط دوازده درصد مهاجران به دیگر کشور‌های اروپایی فرستاده می‌شوند. این نهاد می‌گوید که به اجرا گذاشتن قانون دوبلین نخستین مسئول حضور کودکان و مهاجران زیر سن در بازداشتگاه‌های اداری فرانسه است. گزارش این نهاد به شرایط سخت و غیر انسانی در اردوگاه‌های فرانسه نیز اشاره می‌کند.

نهاد سیماد در گزارش خود می‌نویسد: «دولت فرانسه می تواند و باید به صورت انسانی با مهاجران برخورد کند. اما این دولت قصداً با متقاضیان پناهندگی بد برخورد می‌کند چون در درجه اول این کار برای مبارزه با مهاجرت انجام داده می‌شود».

نهاد سیماد از دولت فرانسه می‌خواهد که قانون دوبلین را از مقرارت مهاجرت و درخواست پناهندگی در فرانسه حذف کند. این نهاد همچنین از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا شرایط وارد شدن از راه قانونی به کشور‌های اروپایی را سهولت بخشد.


 

در همین زمینه