شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.

بانک اطلاعات پناهندگی تصریح می‌کند که درخواست کنندگان تابعیت ایتالیا و اسپانیا، حد اقل پنج سال را در این دو کشور باید سپری کنند. اما این مدت زمان در اتریش، ده سال در نظر گرفته شده است. مهاجر نیوز به شرایط دیگر حق شهروندی کشورهای یادشده در این گزارش تمرکز کرده است.

 ایتالیا (اتحادیه اروپا)

بانک اطلاعات پناهندگی (آیدا) می‌گوید که پناهندگان می‌توانند شهروندی ایتالیا را پس از سپری نمودن پنج سال اقامت قانونی در این کشور به دست آورند. این دوره برای کسانی که زیر چتر حفاظت فرعی قرار دارند، ده سال می‌باشد. متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق آنلاین به وزارت امور داخله این کشور بفرستند. با این درخواست باید یک مدرک تولد و یک مدرک سابقه جرمی ترجمه و تایید شده از کشور مبدأ نیز ضمیمه شود. برگه درخواست برای دریافت شهروندی ایتالیا، ۲۰۰ یورو هزینه دارد.

پناهندگان می‌توانند این اسناد را جایگزین کنند آنهم در صورتی که بتوانند اطلاعات شخصی و موقعیت قانونی خود را در کشور مبدأ با یک اعلامیه کتبی ارایه کنند. این برگه باید از سوی محکمه و موجودیت دو شاهد مورد تایید قرار گرفته باشد. افرادی که از حفاظت محدود برخوردار اند، نمی‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

کسانی که زبان ایتالیایی را تا سطح قناعت بخش فرا نگرفته باشند و یا در جامعه به گونه چشمگیر مدغم نشده باشند، از دریافت حق شهروندی محروم می‌شوند. احتمال می‌رود که از این گروه خواسته شود تا درآمد سه سال گذشته شان را ارایه کنند که آیا مساوی و یا بالاتر از درآمدی است که قانون ایتالیا تعیین کرده است.

اسپانیا (اتحادیه اروپا)

بر بنیاد بانک اطلاعات پناهندگی، قانون اعطای حق شهروندی در اسپانیا با توجه به وضعیت پناهندگی و کشوری که فرد متقاضی در آن تولد شده است، متفاوت است:

  • برای واجد شرایط بودن به دریافت حق پناهندگی، متقاضیان مکلف اند که حد اقل پنج سال را در این کشور سپری کنند. برای افرادی که از حفاظت فرعی برخوردار اند، این زمان ده سال در نظر گرفته شده است
  • شهروندان کشورهای اندورا، فلیپین، غنا و پرتگال می‌توانند پس از سپری نمودن دو سال درخواست برای گرفتن حق شهروندی اسپانیا را ارایه کنند
  • کسانی که در اسپانیا تولد می‌شوند حد اقل دو سال انتظار بکشند
  • کسانی که با یک شهروند اسپانیایی حد اقل یک سال پیش ازدواج کرده اند، باید دست کم یک سال دیگر انتظار بکشند. این امر شامل حال بیوه‌های شهروندان اسپانیایی و کودکان شان هم می‌شود

اداره عمومی ثبت و دفتر اسناد رسمی، این روند را مدیریت می‌کند. درخواست برای دریافت حق شهروندی به گونه آنلاین صورت می‌گیرد و از متقاضیان مدارک مورد نیاز هم مطالبه می‌گردد. سپس متقاضیان مکلف اند که دو آزمون؛ زبان و جنبه‌های فرهنگی و قانونی اساسی اسپانیا را در مؤسسهٔ فرهنگی و غیرانتفاعی "سروانتس" سپری کنند. افراد دارای معلولیت از این امر مستثنا می‌باشند.

دریافت حق شهروندی ۱۰۰ یورو، امتحان زبان ۸۰ یورو و امتحان جنبه‌های قانون اساسی و فرهنگی ۱۲۰ یورو هزینه دارند. در واقع حد اقل یک و نیم سال را این روند در بر می‌گیرد.

اتریش (اتحادیه اروپا)

بر اساس معلومات بانک اطلاعات پناهندگی، یک پناهنده زمانی واجد شرایط دریافت حق شهروندی اتریش می‌شود که ده سال را به شکل قانونی در این کشور سپری کرده باشد. این مدت زمان برای کسانی که زیر چتر حفاظت فرعی قرار دارند، ۱۵ سال می‌باشد. حق تابعیت برای کسانی داده می‌شود که درخواست پناهندگی اش مورد پذیرش قرار گرفته، ده سال را در این کشور به شکل قانونی سپری کرده و دفتر فدرال در امور شهروندان خارجی و پناهندگی مشخص کند که نیاز برای خاتمه دادن این روند دانسته نمی‌شود.

کسانی که زیر چتر حفاظت فرعی قرار دارند باید موارد ذیل را ثابت کنند:

  • درآمد کافی در سه سال گذشته
  • زبان آلمان تا سطح (B1)
  • تکمیل نمودن کورس ادغام
  • سابقه جرمی نداشته باشد

در صورتی که متقاضیان بتوانند مهارت زبان آلمانی را تا سطح (B2) برسانند یا فعالیت‌های رضاکارانه را در جامعه حد اقل برای سه سال انجام داده باشند، می‌توانند که زمان انتظار را تا شش سال کوتاه تر نمایند. 

شرایط اعطای تابعیت در سلواکیا، سلوانیا، هنگری و لوکزامبورگ چیست؟

 یادداشت نویسنده: این معلومات شاید کامل نباشد و نمی‌توان به جای مراجعه به وکیل از آن استفاده کرد.

 

در همین زمینه