سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.

اتریش به نقض موازین حقوق بشر در بخش پناهندگی از سوی سازمان ملل متهم شد.

سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود نوشته است که اتریش در بخش پناهندگی، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند. خبرگزاری اتریشی (آ. پ. آ) در مطلبی که روز پنجشبنه گذشته به نشر رساند، با توجه به این گزارش اشاره می‌کند که در ماه اکتوبر سال گذشته، محققین سازمان ملل در سفرشان به اتریش با نمایندگان حکومت این کشور، سازمان های غیردولتی و مهاجرین صحبت کردند.

در بخشی از این گزارش به نقل از سازمان ملل آمده است که اتریش در کل، دارای سیستم قانونی برای حفاظت از مهاجرین می‌باشد، اما همیشه به گونه منسجم عملی نشده است.

سباستین کورتس، صدر اعظم اتریش گفته بود که این انتقاد را جدی می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که اتریش بدنام شود. گزارش سازمان ملل در میان سایر موارد، به موضوع سرعت در بررسی پرونده و اخراج پناهجویان اشاره کرده است. گفته می‌شود که برای متقاضیان حق قانونی برای دریافت کمک در مسایل مربوط به پناهندگی و حقوق خارجیان داده نمی‌شود.

این نهاد بین المللی همچنان از برخورد پولیس و اداره امور پناهندگی و خارجیان این کشور سخت انتقاد کرده است. از منظر سازمان ملل، گفت و شنود آنان با مهاجرین "اغلب در فضای بی اعتمادی" صورت می‌گیرد و چگونگی بررسی و تصمیم گیری آنان قابل نگرانی گسترده می‌باشد.

سباستین کورتس از سازمان ملل خواسته است که [روند بررسی پرونده پناهجویان را] در ۲۷ کشور دیگر اروپایی انجام بدهد. به بیان کورتس آنگاه میشل باچلت، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل به گونه فوری می‌داند که "کشورهای اندک با استانداردهای بالای حقوق بشر در جهان می‌باشند".


 

در همین زمینه