یکی از صنوف روند ادغام در شهر ویانای اتریش.
یکی از صنوف روند ادغام در شهر ویانای اتریش.

ایالت اتریش سفلی می خواهد به زودی برای پناهجویان از کشورهای سومی، کورس های به اصطلاح ارزش ها را با قواعد ده ماده ای جدید راه اندازی کند تا به این وسیله رهنمودها در جامعه آموزش داده شود.

بر اساس معلومات روزنامه آلمانی "دی ولت" که روز دوشنبه (۱۳ می)  نشر شده است، از این قاعده ها در اتریش رسماً به عنوان "ده دستور برای مهاجرت" یاد شده است. افزون برآن، پناهجویان باید مکلف ساخته شوند تا این رهنمودها را امضا کنند.

گاتفرید والدهویزل، وزیر امور مسایل پناهندگی در ایالت اتریش سفلی از حزب ملی گرایی دست راستی "آزادی اتریش" به روزنامه دی ولت گفت: «همین که کسی نزد ما بیاید، هر متقاضی پناهندگی همراه با دیگر اسناد اداری،"ده دستور برای مهاجرت" را نیز از ایالت اتریش سفلی به دست می آورد. این دستور العمل ها سپس در همه کورس های آموزشی ارزش ها و پروژه های ادغام در مجموع ۱۵ زبان مختلف در اختیار قرار داده می شوند. ما به زودی به این کار اقدام می‌کنیم

روزنامه "دی ولت" گزارش داده است که براساس اظهارات مقامات مسئول، این رهنمودها مطابق قوانین اتریش تدوین شده اند که شامل خواسته های مشخص برای پیروی از قوانین است. آنها شامل یادگرفتن زبان آلمانی، انطباق رفتار و سلوک خود و تربیه کودکان با "ارزش های اتریشی"، احترام به "آزادی مذاهب"، " حفظ حیوانات از آزار های غیر ضروری، در نظر گرفتن مکلفیت ها درکنار حقوق، و حل منازعات بدون خشونت است.

برگرفته ازدویچه وله

 

 


 

در همین زمینه