متروی پاریس. عکس از پیکسابی
متروی پاریس. عکس از پیکسابی

پناهجویان و مهاجرین بدون سند در مورد حقوق‌شان معلومات کافی ندارند. در این مطلب شما از آن عده تخفیف‌هایی که مهاجرین مستحق آن هستند مطلع خواهید شد.

مهاجران بدون سند:

مهاجران بدون سند می‌توانند با ارایهٔ برگه مالیه دولت به کارمندان ترانسپورت عامه  تا ۵۰ فیصد تخفیف در قیمت حمل ونقل در یافت کنند. 

تخفیف مذکور تا ۱۲ ماه اعتبار دارد و قابل تمدید است.

پناهجویان:

آن عده پناهجویان که از خدمات صحی و درمانی کامل برخوردار اند، در مناطق ایل دو فرانس می‌توانند با کارت ترانسپورت عامه سفر کنند. تخفیف برای این کارت ترانسپورت ۵۰ تا ۷۵ درصد است: مهاجرانی که کارت خویش را برای یک هفته یا یک ماه چارچ می‌کنند، از تخفیف ۷۵ درصد و خریدار یک بسته تکت از ۵۰ درصد تخفیف مستفید می‌شوند.

مهاجر:

مهاجرین قبول شده حقوق شهروندان را دارند: دولت به مهاجر و خانواده اش RSA یا کمک اجتماعی، امتیاز بی‌کاری، خدمات صحی و درمانی کامل و ترانسپورت رایگان ارائه می‌کند.

برای معلومات بیشتر: https://www.solidaritetransport.fr/post/1

چگونه می‌توان از تخفیف ترانسپورتی مستفید شد؟

در قدم اول شما باید یک کارت حمل و نقل ماهانه را به قیمت عادی بخرید. بعد از گرفتن کارت، یک چک را به بخش ترانسپورت عامه  ارسال کنید تا از ۵۰ تا ۷۵ فیصد تحفیف را به دست آورید.

در صورت خریداری تکت انفرادی، شما باید به غرفه‌های فروش تکت ترانسپورتی برای تخفیف مراجعه کنید.

برای معلومات بیشتر: https://www.solidaritetransport.fr/post/14

 

در همین زمینه