احزاب حکومت ائتلافی  آلمان پس از چندین هفته بحث به توافق رسیدند که در مورد هشت قانون مهاجرت به توافق برسند.
احزاب حکومت ائتلافی آلمان پس از چندین هفته بحث به توافق رسیدند که در مورد هشت قانون مهاجرت به توافق برسند.

احزاب حکومت ائتلافی آلمان در مورد تغییرات قوانین مختلف برای مهاجرت و پناهندگی توافق کردند. براساس اظهارات رهبران جناح پارلمانی این احزاب، درهمین هفته در مورد بسته قانون یا طرح جامع قوانین در پارلمان فدرال رای گیری شود.

کناره گیری اندرا نالس رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان باعث نشد تا در حکومت ائتلافی در برلین، سیاست مداران کارشناس از احزاب حکومت در باره قوانینی در مورد سیاست مهاجرت به توافق برسند. توافق در مورد طرح های قوانین را تورستن فرای رئیس جناح های پارلمانی احزاب متحد دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و ایوا هوگل رئیس جناح های پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان در برلین معرفی کردند.

احزاب حکومت ائتلافی چندین هفته در مورد رسیدن به یک توافق به جر و بحث پرداختند. فرای از یک "مصالحه خوب" سخن گفت که به این وسیله آنها موفق شده اند تا جمعاً در مورد هشت قانون مهاجرت به توافق برسند. افزون برآن به این وسیله پیش شرط هایی ایجاد شده است تا مهاجرت در بازار کار آلمان آسان شود و از جانب دیگر مهاجرت غیر قانونی دشوار گردد.

بسته قانون مهاجرت از جمله یک قانون مهاجرت برای نیروهای کاری متخصص را شامل است که هدف اساسی آن این است تا آلمان را برای خارجی هایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، با یک آموزش شغلی جالب تر کند.

هوگل رئیس جناح های پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان توضیح داد که مهاجران از دولت های سومی به وسیله قانون مهاجرت برای نیروهای متخصص در کشور دعوت می شوند تا "نزد ما یک جای اشتغال را به دست آورند، زیرا ما می دانیم که اقتصاد ما به مهاجرت وابسته است."

او افزود که برمبنای این قانون باید آنهایی "کشور ما را ترک کنند که قوانین ما را مراعات نمی کنند". اما به مهاجرینی که خود شان را به خوبی ادغام کرده اند، با قانون برای سند تاخیر اخراج یا دولدونگ در مورد اشتغال و آموزش، یک "دورنمای خوبی" در دسترس شان قرار می گیرد.

"ترکیب متوازن"

خانم اندرئا لیندهولتس رئیس کمیسیون داخلی در پارلمان آلمان این بسته را یک "ترکیب متوازن" خوانده افزود که در ارتباط با این قانون برای دولدونگ در مورد اشتغال و آموزش ،آنها روی یک زمان مشخص توافق کرده اند. دولدونگ در مورد اشتغال برای خارجی ها که به آن وسیله می توانند برای زمان طولانی مدت، امرار معاش شان را تضمین کنند و خود را خوب ادغام کرده اند، باید مدت زیادی دوام کند: تا پایان سال ۲۰۲۳.

اما از این قاعده فقط می توانند آنهای سود برند که پیش از اول اگست سال ۲۰۱۸ به آلمان آمده اند. به این وسیله قرار است تا از جذابیت برای جلب بیشتر مهاجرین جلوگیری شود.

نیرو های اپوزیسیون از این قانون انتقاد کرده اند. احزاب سبز ها و چپی ها و انجمن تمام اتحادیه امور عام المنفعه به خصوص قاعده جدید برنامه ریزی شده را برای پناهجویانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده است،انتقاد کرده اند، یعنی آن متقاضیان پناهندگی که در مورد روشن شدن هویت شان و فراهم کردن اسناد سفر همکاری نمی کنند. کسی که با این وضعیت در آلمان به سر می برد و بعد تر تلاش می کند تا یک حالت اقامت دایمی به دست آورد، این مرحله به عنوان "زمان های اقامت قبلی" شان حساب نمی شود.

سازمان حامی پناهجویان "پروازول" توضیح داد: "این بسته های قانون روح عوام گرایی دست راستی را تنفس می کند."

این مطلب پیش از این در صفحه رسانه همکار ما (دویچه وله) به نشر رسیده است.

 

در همین زمینه