حقوق دانان بین المللی می‌خواهند که مقام های ارشد اتحادیه اروپا و مسئولین ارشد کشورهای عضو این اتحادیه باید محاکمه شوند.
حقوق دانان بین المللی می‌خواهند که مقام های ارشد اتحادیه اروپا و مسئولین ارشد کشورهای عضو این اتحادیه باید محاکمه شوند.

حقوق دانان بین المللی می‌گویند که مقام های عالیرتبه اتحادیه اروپا و مسئولین کشورهای عضو این اتحادیه در پیوند به جنایات علیه بشریت باید محاکمه شوند. دلیل اقدام این حقوق دانان، غرق شدن هزاران پناهجو در مدیترانه عنوان شده است.

حقوق دانان بین المللی که مقر آنان در شهر پاریس است، یک پرونده ۲۴۵ صفحه ای را به دفتر فاتو بنسودا، دادستان کل محاکمه کیفری بین المللی فرستاده اند. آنان گفته اند که این پرونده حاوی "معلومات کافی مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا و مقام های کشورهای عضو و آژانس ها با پیش گرفتن سیاست مهاجرتی در مدیترانه و لیبیا پس از سال ۲۰۱۴، مرتکب جنایات علیه بشریت شده اند، می‌باشد.

از سال ۲۰۱۴ به این طرف، بیش از ۱۲ هزار تن در مسیر مدیترانه برای رسیدن به اروپا جان باخته اند که آژانس پناهندگان سازمان ملل آن را "بزرگ ترین گذرگاه دریایی جهان دانسته است."

 در بخشی از این پرونده آمده است که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حدود چهل هزار مهاجر به زندان های لیبیا افگنده شده اند.

گفته می‌شود که در زندان های این کشور موارد مختلف قتل، تجاوز جنسی، شکنجه و برده داری صورت گرفته است. این حقوق دانان تأکید کرده اند که اتحادیه اروپا با وجود آگاهی از این جرایم هنوز هم به همکاری شان با لیبیا ادامه می‌دهند. مسئولیت‌های خاص متوجه آلمان، فرانسه و ایتالیا دانسته شده است.

با این همه، فاتو بنسودا در سال ۲۰۱۷ گزارش داده بود که هزاران مهاجر در اردوگاه لیبیا "در وضعیت غیرانسانی" نگه داری می‌شوند. به بیان وی، در این مراکز جنایاتی چون قتل، کشتار، شکنجه و تجاوز جنسی به عمل روزمره مبدل شده اند.

 

در همین زمینه