میان حکومت فدرال آلمان و ایالت های این کشور  توافق روی هزینه پناهجویان صورت گرفت.
میان حکومت فدرال آلمان و ایالت های این کشور توافق روی هزینه پناهجویان صورت گرفت.

حکومت آلمان فدرال و ایالت های این کشور از چندی به این سو، روی به عهده گیری هزینه پناهجویان اختلاف نظر داشتند. حالا دو طرف در این باره به توافق کردند و نسبتاً راضی به نظر می‌رسند.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه پس از دیدار با نخست وزیران ایالت های این کشور، اعلام کرد که حکومت فدرال و ایالات پس از ماه ها مباحثه راجع به تقسیم هزینه های مربوط به مهاجران به توافق رسیده اند.

مرکل در ادامه گفت: «من فکر می‌کنم که ما به این ترتیب راه حلی پیدا کرده ایم و هر دو طرف حالا نسبت به مسئولیت های شان واقف اند.» به گفته صدراعظم آلمان، حالا ایالت ها باید از عهده انجام وظایف قابل توجه شان برآیند.

پتر چنَر، شهردار هامبورگ که در حال حاضر ریاست کنفرانس نخست وزیران را به عهده دارد، از این توافق به عنوان «یک موفقیت بزرگ» یاد کرده گفت، ایالات آلمان تا چندی پیش نمی‌دانستند که این روند چگونه ادامه پیدا می‌کند.

مهلت اعتبار مقرره های پیشین در مورد به عهده گیری هزینه های مهاجران در اواخر سال ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد. بر این اساس، حکومت آلمان فدرال پرداخت مبلغ ۶۷۰ یورو در ماه برای پناهجویان در زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی آن ها و پرداخت یک مبلغ کلی برای پوشش هزینه های مربوط به ادغام را به عهده گرفته بود. افزون بر این وظیفه پرداخت هزینه های سرپناه برای مهاجرانی را به عهده داشت که به حیث پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند.

طبق اطلاعات اشخاصی که دراین مذاکرات شرکت داشتند، حکومت آلمان فدرال می خواهد در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کماکان بخشی از هزینه های مربوط به مهاجران را به عهده بگیرد و براین اساس مصارف سرپناه های آوارگان را مجددا به طور کامل پرداخت می کند.  

براساس این اطلاعات قرار است که ایالات برای آوارگان خوردسال و بدون همراه ۳۵۰ میلیون یورو دریافت کنند. افزون براین حکومت آلمان فدرال برای هرپناهجو در طول روند رسیدگی به درخواست پناهندگی اش ماهانه  ۶۷۰ یورو در نظر گرفته است. ایالات آلمان برای پوشش هزینه های مهاجران در سال ۲۰۲۰، ۷۰۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۱، و ۵۰۰ میلیون یورو دریافت می کنند.

 

در همین زمینه