گزارش ویدئویی مهاجر نیوز از مسابقه میان تیم‌های امیان و اراس. ویدئو از واسع محسن

دهها مهاجر افغان در چندین شهر شمال فرانسه تیم‌های کریکت ایجاد کرده‌اند. در این تیم‌ها، تعدادی از مهاجران پاکستانی نیز عضویت دارند. برخی از مهاجران توانسته‌اند از طریق این ورزش، زمینه ادغام خود را در جامعه آماده کنند. در منطقه " او دو فرانس" هشت تیم کریکت وجود دارد که هر سال مسابقات قهرمانی این منطقه را برگزار می‌کنند. مهاجر نیوز از جریان تمرین و مسابقه تیم شهر " امیان " با تیم " اراس" گزارشی تهیه کرده است.

 

در همین زمینه