کامیونی که اجساد هفتاد و یک مهاجر در آن یافت شده بود. عکس از رویترز
کامیونی که اجساد هفتاد و یک مهاجر در آن یافت شده بود. عکس از رویترز

دادگاهی در هنگری چهار قاچاقبر انسان را به جرم مرگ ٧١ مهاجر غیر قانونی به زندان ابد محکوم کرد. قاضی گفت متهمان از وضعیت مرگبار مهاجران در داخل کامیون اطلاع داشتند اما هیچ توجهی از خود نشان ندادند.

در سال ٢٠١٥ پولیس اجساد پوسیده و روی هم انبار شده این مهاجران را در داخل یک کامیون رها شده در یک شاهراه در اتریش پیدا کرد.

پولیس در رابطه با این حادثه چهار نفر، یک افغان و سه بلغاریایی، را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرد.

در ماه جون سال ٢٠١٨ در اولین دور دادگاه، متهمان هر کدام به ٢٥ سال زندان محکوم شدند.

روز پنجشنبه در دور نهایی دادگاه، قاضی تقاضای آزادی مشروط برای سه تن از متهمان را رد و فرد چهارمی را نیز به دستکم ٣٠ سال زندان محکوم کرد.

قاضی گفت متهمان از وضعیت مرگبار مهاجران در داخل کامیون اطلاع داشتند اما هیچ توجهی از خود نشان ندادند.

مرگ ٧١ مهاجر شامل ۵۹ مرد، هشت زن و چهار کودک از سوریه، عراق و افغانستان، اروپا وجهان را شوک زده کرد.

این بدترین فاجعه ای بود که در جریان بحران مهاجران در سال ٢٠١٥ مهاجران در راه بالکان با آن روبرو شدند.  


 

در همین زمینه