کاپی اکران از تویتر MissionLocale75@، شهرداری پاریس
کاپی اکران از تویتر MissionLocale75@، شهرداری پاریس

شهرداری پاریس و سازمان " همبستگی اماووس" روز پنجشنبه ٢٠ جون " خانه پناهندگان " را در پاریس افتتاح کردند. قرار است خانه پناهندگان به مرکز اصلی اطلاعات و اقدامات برای مهاجران بدل گردد.

به گفته شهرداری پاریس، خانه پناهندگان یکی از برنامه‌های پیشنهادی ان هیدالگو، شهردار کنونی پاریس است و نشان می‌دهد که پاریس می‌خواهد «یک شهر پناهگاه» باشد.

محل کنونی خانه پناهندگان در پاریس چهاردهم در منزل اول یک مرکز کمک‌های فوری برای خانواده‌ها، واقع شده اما قرار است طی دو سال آینده در ساختمان قدیمی لیسه هوتلداری" ژان کاره" در پاریس نوزدهم مستقر گردد؛ ساختمانی که در سال ٢٠١٥ به سمبول بحران مهاجران در پایتخت فرانسه بدل شده بود.

به گفته دومینیک ورسینی، معاون شهرداری پاری، سازمان همبستگی اماووس (ٍEmmaüs )، با همکاری سازمان "سینگا" (Singa) اداره و مدیریت خانه پناهندگان را به عهده دارند. هر دو سازمان در اداره مراکز مهاجران و کاریابی برای پناهندگان تجارب چندین ساله دارند.

قرار است خانه پناهندگان مرکزی برای ادغام حرفه‌ای، آموزش زبان و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی پناهندگان باشد.

شهرداری پاریس همه ساله مبلغ ٥٠٠ هزار یورو بودجه این مرکز را به عهده خواهد گرفت.


 

در همین زمینه