اردوگاه های ثبت آوارگان (که از آن ها به عنوان هات اسپاتس» یاد می شود و در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کُس قرار دارند، دیگر گنجایش مهاجران جدید را ندارند.
اردوگاه های ثبت آوارگان (که از آن ها به عنوان هات اسپاتس» یاد می شود و در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کُس قرار دارند، دیگر گنجایش مهاجران جدید را ندارند.

در حالی که بیش از سه سال از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه می گذرد، هنوز هم شمار زیادی از آوارگان و مهاجران خود را از طریق بحیره اژه به یونان می رسانند. برخی از اعضای گارد ساحلی یونان روز سه شنبه در شهر بندری پیرئاس گفته اند، گرچه شمار این مهاجران آنقدر زیاد نیست، اما در ماه های گذشته به طور ممتد رو به افزایش بوده است.

گارد ساحلی یونان اعلام کرد که فقط در قبل از ظهر روز سه شنبه، ۵۰ مهاجر جدید در بخشی شرقی بحیره اژه گرفتار شده اند.

اردوگاه های ثبت آوارگان (که از آن ها به عنوان هات اسپاتس یاد می شود و در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کوس قرار دارند) دیگر گنجایش مهاجران جدید را ندارند.  در این جزایر بیش از۱۷ هزار و ۵۰۰ آواره و مهاجر در اردوگاه های ثبت و راجستر و سرپناه هایی زندگی می کنند که توسط سازمان های امدادگر تاسیس شده اند. 
 
براساس معاهده آوارگان که در سال ۲۰۱۶ بین اتحادیه اروپا و ترکیه بسته شد، اتحادیه اروپا می تواند همه مهاجرانی را که خود را به صورت غیرقانونی از طریق ترکیه به جزایر یونان می رسانند، پس بفرستد. 

در مقابل کشورهای اتحادیه اروپا، آوارگان سوریایی را که نیاز به محافظت دارند، از ترکیه می پذیرند و برای تامین هزینه های زندگی آوارگانی که در ترکیه زندگی می کنند، کمک مالی می فرستند. 

در برخی از روزهای سال ۲۰۱۵ که اوج بحران آوارگان بود، تا  ۷ هزار مهاجر خود را از طریق ترکیه به جزایر یونان می رساندند. 

 

در همین زمینه