پاپ دراین مراسم مذهبی گفت، هیچ انسانی نباید از «گرمای خانه و وطن» محروم مانده باشد و از نظر خدا هیچ کس غریبه یا محروم نیست.
پاپ دراین مراسم مذهبی گفت، هیچ انسانی نباید از «گرمای خانه و وطن» محروم مانده باشد و از نظر خدا هیچ کس غریبه یا محروم نیست.

پاپ فرانسیس روز دوشنبه در کلیسای سن پیترو، به همراه مهاجرانی که خود را با قایق به اروپا رسانده بودند و اعضای سازمان های امدادگری که پناهجویان را در بحر نجات می دهند، مراسم عشای ربانی را به جای آورد. او در این مراسم از شرایط کمپ های آوارگان به شدت انتقاد کرد و برای پناهجویانی که در راه آمدن به اروپا جانشان را در بحر از دست می دهند، دست به دعا برداشت.

بربنیاد اطلاعات واتیکان ۲۵۰ تن برای شرکت دراین مراسم دعوت شده بودند. رسانه ها اجازه شرکت دراین مراسم را نداشتند. اما آیین عشای ربانی به طور زنده در رسانه های واتیکان نشر شد.  

پاپ در موعظه اش از عیسی یاد کرد که به فقیرترین و محروم ترین افراد در جامعه کمک می کرده است و گفت که این افراد باید در زمینه محبت به همنوع در صف اول قرار داشته باشند. رهبر کاتولیک های جهان گفت: «محروم ترین افراد آن هایی هستند که فریب داده شده و در صحرا تنهای شان گذاشته اند تا جان بسپارند، آن هایی که در کمپ ها شکنجه می شوند، مورد سواستفاده جنسی قرار می گیرند و مجروح می شوند، آن هایی که در برابر امواج بحر مقاومت می کنند و آن هایی که مدت زمان بسیار طولانی در کمپ ها نگهداری می شوند و دیگر نمی شود گفت که اقامت آن ها در کمپ موقت بوده است».  

پاپ دراین مراسم مذهبی گفت، هیچ انسانی نباید از «گرمای خانه و وطن» محروم مانده باشد و از نظر خدا هیچ کس غریبه یا محروم نیست. او برای مسیحیان نیز دعا کرد «تا در برابر فقیران و آن هایی که تحت فشار هستند، قلبی پراحساس و سخاوتمند داشته باشند». رهبر کاتولیک های جهان در موعظه اش براین تاکید کرد که منظورش فقط  مهاجران  نیست ... آن ها جزو گروه بزرگتری هستند که «جامعه جهانی شده با آن ها  به حیث زباله رفتار  می کند». 

مومنان که به زبان های مختلفی صحبت می کردند، در این مراسم مذهبی از خدا خواستند که کلیسا «برای همه و همه جای امنی باشد که درهایش به روی همگان باز است». آن ها از خدا خواستند: «حضرت عیسی، امدادگران در بحیره مدیترانه را تبرک کن و برای این که جرات بیان حقیقت و حس احترام به زندگی انسانی در ما رشد کند، به ما یاری برسان». 

پاپ فرانسیس دراین مراسم از صلیبی استفاده کرد که با استفاده ازچوب های قایق های غرق شده مهاجران ساخته شده بود. 

به تاریخ ۸ جولای سال ۲۰۱۳،   او در  جزیره لمپه دوزا از آوارگان غرق شده یاد کرده  و در این شهر بندری برای آن ها مراسم عشای ربانی را به جای آورده بود. این نخستین سفر رهبر کاتولیک های جهان در درون ایتالیا بود. در آن زمان چند ماهی بیشتر از انتخاب او در این مسند نمی گذشت. 
 

 

در همین زمینه