به عقیده یک کارشناس آلمانی، قانون مهاجرت نیروهای متخصص کاری هنوز هم موانع بسیار بلندی بر سر راه شهروندان خارجی آموزش دیده گذاشته است.
به عقیده یک کارشناس آلمانی، قانون مهاجرت نیروهای متخصص کاری هنوز هم موانع بسیار بلندی بر سر راه شهروندان خارجی آموزش دیده گذاشته است.

هربرت بروکر، کارشناس امور مهاجرت می‌گوید، مهاجرانی که از سال ۲۰۱۵ وارد آلمان شده اند، در مقایسه با نسل های پیشین در بازار کار سریع تر ادغام می‌شوند. از دید او، انتظار می رود که تا پایان ماه اکتبر حدود ۴۰ درصد از این افراد استخدام شده باشند.

هربرت بروکر، مدیر نهاد برلین برای تحقیقات تجربی در زمینه ادغام و مهاجرت، روند ادغام پناهجویان در بازار کار آلمان را نسبت به گذشته سریع تر می‌داند. بروکر در مصاحبه با روزنامه «تاگس اشپیگل» گفت، این میزان در ماه اپریل به ۳۶ درصد رسیده بود. این نهاد، بخشی از دانشگاه هومبولد در برلین است.  

براساس یافته های آنان، تقریبا ۸۰ درصد از پناهجویان شاغل موظف به پرداخت بیمه اجتماعی هستند و این میزان اندکی کمتر از مجموع مردم شاغل در آلمان است. بروکر خواهان اصلاح قانون مهاجرت نیروهای متخصص کاری «Fachkräfteeinwanderungsgesetz» شد که اخیرا به تصویب رسیده است. هدف از قانون، افزایش شمار نیروهای کاری متخصص خارجی در آلمان است. از منظر هربرت بروکر، این قانون هنوز هم موانع بسیار بلندی را فرا راه نیروهای کاری گذاشته است. 

براساس قانون مهاجرت نیروهای متخصص کاری، مهاجرت  دیگر محدود به شغل هایی نیست که در آن بخش ها نیاز دانسته می‌شود. به این ترتیب، اصولا هرکس که به اندازه کافی آموزش دیده و پیشاپیش قرارداد کاری دارد، می‌تواند به آلمان مهاجرت کند. 
شغل هایی که در آلمان نیازمند گذراندن دوره کارآموزی هستند، مشمول این قانون می‌شوند.  

 

در همین زمینه