آژانس حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در نظر دارد که با گارد ساحلی یونان از مرز آبی میان ترکیه و جزیره ساموس نظارت کند.
آژانس حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در نظر دارد که با گارد ساحلی یونان از مرز آبی میان ترکیه و جزیره ساموس نظارت کند.

"فرانتکس" در همکاری مشترک با گارد ساحلی یونان، بالون نظارتی مجهز با کمره ها را به منطقه مرزی میان ترکیه و جزیره ساموس به فضا می‌فرستد.

آژانس حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا (فرانتکس) و گارد ساحلی یونان با همکاری مشترک می‌خواهند یک بالون نظارتی مجهز با کمره های تصویربرداری را به فضای مرزی میان ترکیه و جزیره ساموس بفرستند.

گارد ساحلی یونان دوشنبه گذشته اعلام کرد که این بالون با کمره های حرارتی و تجهیزات نظارتی دیگر مجهز می‌باشد. بالون نامبرده می‌تواند اطلاعات را برای گارد ساحلی و مامورین آنها در قایق ها و کشتی هایی که در نزدیکی جزیره ساموس فعالیت می کنند، در اسرع وقت انتقال بدهد.

اردوگاه پناهجویان در جزایر ساموس، خیوس، لیروس و کوس به گونه چشمگیر مزدحم شده اند. گفته می‌شود که در این مراکز حدود ۱۹ هزار مهاجر زندگی می‌کنند. در واقع این اقامت‌گاه ها و سازمان های بشردوستی، ظرفیت پذیرش دست کم ۹ هزار تن را دارند.

اتحادیه اروپا در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ یک تفاهمنامه را با ترکیه امضا کرد. بر اساس این توافق، انقره متعهد شد پناهجویانی که از طریق این کشور وارد یونان می‌شوند و پرونده پناهجویی شان رد می‌شود را دوباره اجازه ورود به ترکیه بدهد. این موضوع سبب گردید که از هجوم پناهجویان و مهاجرین به گونه چشمگیر کاسته شود.

در سال ۲۰۱۵، حدود ۸۵۷ هزار مهاجر از طریق ترکیه وارد یونان شدند. بر اساس یافته های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز سال جاری تا به حال نزدیک به ۱۶ هزار مهاجر از طریق راه بحری به یونان رسیده اند.


 

در همین زمینه