حکومت آلمان در یک سال گذشته حدود ۹ هزار ویزا برای اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند، صادر کرده است.
حکومت آلمان در یک سال گذشته حدود ۹ هزار ویزا برای اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند، صادر کرده است.

از ماه اگست سال ۲۰۱۸ تا به پایان ماه جون امسال نزدیک به ۹۰۰۰ ویزای آلمان برای اعضای خانواده پناهجویان صادر شده است. این ویزا برای بستگان پناهجویانی توزیع شده که در آلمان حفاظت فرعی داشته اند.

حکومت آلمان یک سال قبل در مورد چگونگی صدور ویزا برای اعضای خانواده پناهجویانی که زیر چتر حفاظت فرعی قرار دارند، تصمیم مجدد گرفت. بر اساس آن، از ماه اگست سال گذشته تا پایان جون امسال در مجموع ۸ هزارو ۷۵۸ ویزا برای افراد یادشده در نمایندگی های سیاسی آلمان صادر شده است.

وزارت امور خارجه فدرال آلمان در پاسخ به یک درخواست خبرگزاری آلمان این موضوع را اعلام کرده است.

 یک سال قبل طرحی عملی شد که بر اساس آن، پناهجویان از کشورهای در حال جنگ اجازه دارند که اعضای خانواده خود را به آلمان دعوت کنند. این تنها پناهجویانی را در بر می‌گیرد که از حفاظت فرعی (اقامت یک ساله) در آلمان برخوردار اند.

احزاب سیاسی سوسیال مسیحی، دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان پس از چندین مذاکرات شدید به این موضوع توافق کردند.

نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج از این کشور، درخواست های متقاضیان واجد شرایط را جمع آوری می‌کنند و سپس اداره های امور شهروندان خارجی در داخل آلمان به آن رسیدگی می‌نمایند. دفتر اداری فدرال مکلف به نظارت است که در هر ماه، صدور توزیع ویزا از یک هزار مورد نباید تجاوز کند.

عملی نمودن روش جدید در ماه های اخیر با کندی روبرو شده بود. اما از ماه دسمبر سال گذشته تا ماه می امسال، بیشتر از یک هزار ویزا در هر ماه صادر شده بود. با این همه، در ماه جون امسال ۸۰۴ مورد ویزا برای متقاضیان واجد شرایط توزیع شده بود.


 

در همین زمینه