شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم مهاجرت را بزرگ ترین چالش می دانند.
شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم مهاجرت را بزرگ ترین چالش می دانند.

هرچند تغییر اقلیم در اذهان عامه همواره برجسته‌تر می‌شود، اما مهاجرت هنوز هم نسبت به سایر موضوعات، چالش عمده برای شهروندان اروپا به شمار می‌رود.

شهروندان کشورهای اروپایی هنوز هم پدیده مهاجرت را نسبت به تغییر اقلیم، نگران کننده می‌دانند. بررسی افکار عمومی شهروندان کشورهای اروپایی که از سوی کمیسیون اروپا صورت گرفته، این موضوع را بازتاب داده است.

در این نظرسنجی، ۳۴ درصد از شرکت کنندگان مهاجرت را بزرگ ترین مشکل دانسته اند. این آمار نسبت به سال گذشته، شش درصد پایین آمده است.  

این در حالیست که برای نخستین بار، تغییر اقلیم به عنوان چالش بزرگ، پس از مهاجرت در جایگاه دوم قرار گرفته است. با آنهم این موضوع برای ۲۱ عضو اتحادیه اروپا نسبت به سایر موضوعات، مشکل بزرگ دانسته می‌شود.

۲۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم نظر بوده اند که تغییرات اقلیمی چالش عمده پنداشته می‌شود. شهروندان دنمارک نسبت به کشورهای دیگر، تغییرات اقلیمی را در جایگاه نخست مشکلات قرار داده اند. پس از این کشور، سویدن و فنلند هم معتقد بوده اند که تغییرات اقلیمی مشکل اساسی می‌باشد.

اقتصاد، وضعیت مالی اعضای کشورهای اروپایی و تروریسم پس از مهاجرت و تغییرات اقلیمی، در جایگاه سوم قرار دارند. برای ۱۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی سه موضوع یادشده به عنوان مشکلات عمده تلقی شده اند.

با این همه، ۱۳ درصد مردم گفته اند که محیط زیست برای کشورهای اروپایی چالش مهم می‌باشد. 

در همین زمینه