سرنشینان کشتی اوپن آرمز سرانجام اجازه یافتند که از این کشتی نجات پیاده شوند.

دولت ایتالیا بعد از گذشت تقریبا سه هفته به کشتی سازمان امداد رسانی اسپانیایی «اوپن آرمز» اجازه داد در بندر لامپدوزا لنگر اندازد. قرار است این افراد به شماری از کشورهای اروپایی تقسیم شوند.

 

 

در همین زمینه