صفی از کامیون‌هایی که  برای رفتن به انگلستان در ورودی تونل مانش در فرانسه انتظار می‌کشند. عکس از رویترز
صفی از کامیون‌هایی که برای رفتن به انگلستان در ورودی تونل مانش در فرانسه انتظار می‌کشند. عکس از رویترز

١٣ نفر در فرانسه به جرم عضویت در یک شبکه قاچاق مهاجران به مجازات‌های بین ٢ تا ٧ سال زندان محکوم شدند. بیشتر محکوم شدگان کرد عراقی و ساکن انگلستان هستند.

دادگاه یک گروه سیزده نفری متهم به عضویت در یک شبکه قاچاق مهاجران، روز دوشنبه ٢ سپتمبر در شهر "پواتیه" در غرب فرانسه برگزار شد و طی آن متهمان به دوره‌های مختلف زندان محکوم شدند.

از میان متهمان تنها شش نفر که در بازداشت هستند، در دادگاه حضور داشتند. چهار نفر دیگر این گروه فراری هستند و سه تن دیگر نیز تحت کنترول قضایی  قرار دارند.

دادگاه در جریان جلسه خود این افراد را که بین ٢٥ تا ٣٥ سال عمر دارند، به دوره‌های مختلف بین ٢ تا ٧ سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه، محکوم شدگان بصورت دایمی از حق اقامت در خاک فرانسه نیز محروم شدند.

دادگاه همچنین یک متهم بازداشت شده دیگر را به دلیل عدم موجودیت اسناد کافی تبرئه کرد.

افراد منسوب به عضویت در این شبکه قاچاق مهاجران به دلیل کمک گروهی به اقامت غیرقانونی مهاجران، خشونت مسلحانه، انتقال اسلحه جنگی، داشتن مدارک جعلی و عدم اطاعت از قانون، تحت محاکمه قرار گرفته بودند.

در یک مورد، دادستان برای دو تن از بازداشت شدگان که به رهبری شبکه میان فرانسه و انگلستان متهم بودند، مجازات‌های بین ٧ تا ١٠ سال را درخواست کرده بود.

قاچاق‌بران در جریان انتقال مهاجران از فرانسه به انگلستان، مسئولیت انتقال، خانه، غذا و سوارکردن مخفیانه آنان در کامیون‌هایی را که در امتداد شاهراه‌ها توقف می‌کنند، به عهده داشتند.

تحقیقات در مورد این شبکه در جون سال ٢٠١٧ زمانی آغاز شده بود که دو گروه قاچاق‌بران در یکی از توقف‌گاه‌های کنار شاهراه در پواتیه، شبانه به درگیری مسلحانه پرداختند تا حق استفاده از کامیون‌ها در این توقف‌گاه‌ را برای خود حفظ کنند.


 

در همین زمینه