کشتی اوشن ویکنگ. عکس از سازمان داکتران بدون مرز
کشتی اوشن ویکنگ. عکس از سازمان داکتران بدون مرز

سرانجام کشتی نجات "اوشین وایکنگ" در شهر سیسیل ایتالیا لنگر انداخت. این کشتی ۱۸۲ پناهجوی نجات یافته در بحیره مدیترانه را حمل می‌کرد. آنان پس از چند روز سرگردانی اجازه یافتند که به خاک ایتالیا قدم بگذارند. شادمانی سراپای این پناهجویان را فرا گرفته بود. در این ویدیو بنگرید...
 

در همین زمینه