یک سازمان حمایت از خانواده‌ها در آلمان می گوید که برای زنان پناهجوی حامله، توجه چندان صورت نمی‌گیرد.
یک سازمان حمایت از خانواده‌ها در آلمان می گوید که برای زنان پناهجوی حامله، توجه چندان صورت نمی‌گیرد.

یک سازمان حامی خانواده ها در آلمان از وضعیت نامناسب زنان پناهجو که حامله اند، انتقاد کرده است. این سازمان می‌خواهد که توجه جدی برای این بخش جامعه صورت بگیرد.

سازمان مشورتدهی موسوم به "پرو فامیلیا" در آلمان نسبت به عدم رسیدگی بهتر به زنان مهاجر که در عین زمان حامله اند، انتقاد کرده است.

این نهاد روز چهارشنبه اعلام کرد که این گونه زنان اغلب نمی‌توانند به دلیل صورت حساب سنگین، موانع زبانی و محل اقامت نامناسب از مزایای مراقبت صحی منظم در زمان بارداری بهره مند شوند.

 دورته فرانک-بویگنر، رئیس عمومی این سازمان در آلمان گفت: «حامله ها، زنان پناهجو با خطر بالای زمان بارداری مواجه اند و در جامعه با موانع مختلف [...] روبرو اند.»

سازمان "پرو فامیلیا" خواسته است که برای زدودن این چالش باید کارت الکترونیکی برای زنان حامله و پناهجو که در سراسر آلمان قابل اعتبار باشد، توزیع گردد. این سازمان همچنان خواسته است که در جریان مراقبت صحی امکانات ترجمه، به عهده گیری مصارف حمل و نقل، و بود و باش در شفاخانه نیز برای زنان پناهجو در نظر گرفته شود.


 

در همین زمینه