مهاجران در صربستان: پولیس کرواسیا از خشونت در برابر مهاجران کار می گیرد

مهاجرانی که در صربستان به سر میبرند، پولیس کرواسیا را به رفتار خشونت آمیز با آنان متهم می کنند. اما وزارت داخله کرواسیا اعمال خشونت را رد کرده و گفته که از مرزهایش حفاظت می کند.

 

در همین زمینه